Trajanje kao najteži zadatak

Trajanje kao najteži zadatak

NA­TO agre­si­ja osta­vi­la je vid­ne po­sle­di­ce na eko­nom­ski raz­voj ze­mlje, sa­mim tim i na sport, a di­rekt­no i na fi­nan­si­ra­nje Od­boj­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, zbog sla­blje­nja NIS-a. Ru­ko­vod­stvo je ve­o­ma mu­dro je shva­ta­lo iz­re­ku “da se do...
NATO prekinuo prvenstvo

NATO prekinuo prvenstvo

Se­zo­na 1998/99. bi­la je po mno­go če­mu spe­ci­fič­na, po­seb­no u dru­gom de­lu. Po­čet­kom ’99. go­di­ne stu­pi­la su na sna­gu no­va pra­vi­la, pre­ma ko­ji­ma je za­vr­še­tak sva­ke ak­ci­je re­zul­ti­rao  po­e­nom, pa je svim eki­pa­ma tre­ba­lo do­sta...
Šampionski niz se nastavlja

Šampionski niz se nastavlja

Ume­sto da u go­di­ni ju­bi­le­ja sa­ču­va­ju sjaj­nu eki­pu i istin­ske sport­ske he­ro­je po­ša­lju u još jed­nu zna­čaj­nu evrop­sku bit­ku, klup­ski pre­ga­o­ci na­šli su se na ve­li­kim mu­ka­ma. U sezoni 1996/97. oti­šli su Ba­tez, Đor­đe Đu­rić, Ća­to i Ko­zić,...