NA­TO agre­si­ja osta­vi­la je vid­ne po­sle­di­ce na eko­nom­ski raz­voj ze­mlje, sa­mim tim i na sport, a di­rekt­no i na fi­nan­si­ra­nje Od­boj­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, zbog sla­blje­nja NIS-a. Ru­ko­vod­stvo je ve­o­ma mu­dro je shva­ta­lo iz­re­ku “da se do vr­ha te­ško sti­že, ali se sa nje­ga la­ko si­la­zi”. U skla­du sa tim svi su mar­lji­vo ra­di­li ka­ko bi is­pu­ni­li naj­te­ži za­da­tak – trajanje.

Pri­pre­me za sezonu 2000/01. po­če­le su u av­gu­stu. Oti­šli su Bun­ford, Ga­vran­čić, Ra­dić i Ra­do­vić, ali su osta­li Mi­jić i Pet­ko­vić. No, na njih tre­ner Ga­le­šev ni­je mo­gao da ra­ču­na u pri­prem­nom pe­ri­o­du, zbog re­pre­zen­ta­tiv­nih oba­ve­za i Olim­pi­ja­de u Sid­ne­ju.

U me­đu­vre­me­nu, Voj­vo­di­na je još jed­nom po­ka­za­la da ima ve­li­ku od­boj­ka­šku ško­lu i da po­seb­no vo­di ra­ču­na o se­lek­ti­ra­nim ta­len­ti­ma. Ta­ko su pr­ve pro­fe­si­o­nal­ne ugo­vo­re pot­pi­sa­li ju­ni­o­ri Ga­bri­jel Ra­dić, Bran­ko Ro­ljić, Go­ran Ma­rić, Ne­nad Si­me­u­no­vić, Mar­ko Ga­le­šev i Bra­ni­mir Pe­rić.

Sam start se­zo­ne na­ja­vio te­ško­će i osci­la­ci­je pr­vog ti­ma. Po­če­lo je sa dva po­ra­za od Zve­zde i Bu­duć­no­sti, a on­da su usle­di­le i dve po­be­de. Pre­ma oče­ki­va­nji­ma, obez­be­đen je pla­sman na fi­nal­ni tur­nir Ku­pa, či­ju je ka­sni­je or­ga­ni­za­ci­ju us­pe­la da do­bi­je Voj­vo­di­na, pa je mno­go na­de po­la­ga­no upra­vo u to tak­mi­če­nje. Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Mi­ro­slav Vi­slav­ski sa sa­rad­ni­ci­ma je ulo­žio mak­si­ma­lan na­por da na­pra­vi ve­li­ku pri­red­bu i u to­me je i us­peo. Ka­ko je pre to­ga na­ja­vio od­la­zak iz klu­ba, bi­la je to i pri­li­ka da se opro­sti na naj­lep­ši mo­gu­ći na­čin, sa pe­ha­rom. No, to je one­mo­gu­ćio Par­ti­zan, ko­ji je u po­lu­fi­na­lu sa­vla­dao Vo­šu 3:2, te ta­ko svi­ma u no­vo­sad­skom ko­lek­ti­vu do­neo ve­li­ku tu­gu. Vi­slav­ski je ne­du­go po­sle to­ga pri­mio Sta­tuu ve­li­ka­na, a za no­vog ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra ime­no­van je Do­bri­vo­je An­to­nić. I Ne­delj­ko Ši­po­vac pod­neo je pi­sme­nu ostav­ku, pa je do kra­ja se­zo­ne ulo­gu pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne pre­u­zeo Uroš Ti­mo­tić.

Ni u Evro­pi ni­je Voj­vo­di­na ostva­ri­la že­lje­ni re­zul­tat. Iako je cilj bio pr­vo me­sto u gru­pi i pla­sman na faj­nal-for, u Ku­pu naj­bo­ljih, sa dve po­be­de i dva po­ra­za za­u­ze­to je dru­go me­sto, iza por­tu­gal­skog Espi­nja, što ni­je bi­lo do­volj­no za na­sta­vak tak­mi­če­nja.

Trajanje - važan zadatak

A neo­če­ki­va­nih re­zul­ta­ta bi­lo je i u do­ma­ćoj li­gi, pa su u plej-of  No­vo­sa­đa­ni ušli sa tre­će po­zi­ci­je (sa 17 po­be­da i čak 11 po­ra­za). Da sve­mu jed­nom do­đe kraj po­tvr­đe­no je baš te se­zo­ne. De­ve­to­go­di­šnju vla­da­vi­nu Voj­vo­di­ne pre­ki­nuo je Mi­li­ci­o­nar u po­lu­fi­na­lu plej-ofa. U se­ri­ji sa dve po­be­de i jed­nim po­ra­zom on je bio uspe­šni­ji, a cr­ve­no-be­li ne­do­volj­no do­bri na pu­tu do ostva­ri­va­nja am­bi­ci­ja. Me­đu­tim, no­vo­sad­ski klub i da­lje je bio gi­gant u svom po­slu, ni­je do­zvo­lio da ga jed­na se­zo­na uni­šti. Na­gla­ša­va­no je ka­ko Vo­ša ne­ma če­ga da se sti­di, jer kao što je pret­hod­nih go­di­na ti­tu­le osva­ja­la na te­re­nu, ovo­ga pu­ta istu je na te­re­nu i iz­gu­bi­la. No­vi da­ni bi­li su pred cr­ve­no-be­li­ma, u ko­ji­ma je mla­di­ma tre­ba­lo po­mo­ći da iz­dr­že te­ret i vra­te epi­tet naj­bo­ljeg.

Olim­pij­sko zla­to

Tik uoči po­čet­ka se­zo­ne 2000/01. na­ša od­boj­ka do­ži­ve­la je zve­zda­ne tre­nut­ke. Na Olim­pij­skim igra­ma u Sid­ne­ju osvo­je­na je zlat­na me­da­lja, što je ujed­no bi­lo i naj­bo­lje na­ci­o­nal­no od­boj­ka­ško ostva­re­nje u isto­ri­ji. U eki­pi ko­ja se po­pe­la na naj­vi­še po­bed­nič­ko po­sto­lje, osim biv­ših igra­ča Ge­ri­ća, Bo­ška­na i osta­lih, bi­la su i dva ak­tu­el­na pr­vo­tim­ca Voj­vo­di­ne – Va­sa Mi­jić i Velj­ko Pet­ko­vić, kao i ne­ka­da­šnji čla­no­vi struč­nog šta­ga Zo­ran Ga­jić i Ne­džad Osman­kač. Ina­če, Mi­jić je pro­gla­šen i za naj­bo­ljeg igra­ča u po­lju. Kra­jem 2000. go­di­ne on je po­brao mno­ge na­gra­de u iz­bo­ri­ma za naj­bo­ljeg spor­ti­stu na grad­skom i po­kra­jin­skom ni­vou.


Uoči sezone 2001/02. re­do­ve No­vo­sa­đa­na na­pu­sti­li su Mi­jić i Pet­ko­vić, a ka­ri­je­ru je za­vr­šio Ća­to. Ugo­vo­re su pot­pi­sa­li igra­či ko­ji su u to vre­me bi­li na me­ti mno­gih klu­bo­va, sred­nji blo­ker Mi­lan Ju­ri­šić i pri­mač Ivan Kne­že­vić. Vra­ti­li su se Igor Mla­de­no­vić i Si­ni­ša Ga­vran­čić. Već ta če­tvor­ka uli­va­la je si­gur­nost i na­du da će upra­vo ona bi­ti do­bra pot­po­ra po­sto­je­ćem mla­dom ka­dru. Ni­su no­vo­sad­ski struč­nja­ci pro­pu­šta­li ni pri­li­ku da u Voj­vo­di­nu do­ve­du još ko­jeg ta­len­ta, a ovo­ga pu­ta bi­li su to Zo­ran Jo­va­no­vić, Mi­loš Ate­lje­vić i Alek­san­dar Ma­dić.

To­kom ce­le se­zo­ne No­vo­sa­đa­ne su mu­či­le po­vre­de, pa je ve­li­ku ulo­gu u iz­bo­ru po­sta­ve imao i le­kar. Sve to uslo­vi­lo je i lo­ši­je re­zul­ta­te, od onih ko­je su u Voj­vo­di­ni oče­ki­va­li.

Novi cilj je trajanje

U me­đu­vre­me­nu, sti­gao je i sred­nji blo­ker No­vak Stan­ko­vić, a ka­sni­je i is­ku­sni Dra­gan Ri­stić. Ne­ko­li­ci­na go­lo­bra­dih de­ča­ka iz mla­đih se­lek­ci­ja mo­ra­la je da uska­če u va­tru i, zbog če­stih po­vre­da i bo­le­sti, da po­pu­nja­va eki­pu. La­ko je Voj­vo­di­na pro­šla po­lu­fi­nal­ni tur­nir Ku­pa, ali su re­zul­ta­ti u li­gi bi­li do­sta ša­re­ni, a par­ti­je ne­u­be­dlji­ve. Ono što je u sve­mu to­me bi­lo le­po, je­su po­hva­le ko­je su sti­za­le iz Evrop­ske od­boj­ka­ške kon­fe­de­ra­ci­je za or­ga­ni­za­ci­ju utak­mi­ca Svet­ske li­ge, pa je pred­sed­nik CEV-a Ralf An­dre­zen uti­cao na to da No­vi Sad do­bi­je do­ma­ćin­stvo kva­li­fi­ka­ci­o­nog tur­ni­ra za CEV kup.

No, žreb baš i ni­je bio na­klo­njen iza­bra­ni­ci­ma tre­ne­ra Ga­le­še­va, jer im je u No­vi Sad do­neo „gru­pu smr­ti“. U kon­ku­ren­ci­ji tur­ske Zi­rat­ban­ke, ne­mač­kog Ber­li­na i grč­kog Ari­sa Voj­vo­di­na je za­u­ze­la če­tvr­to me­sto sa jed­nom po­be­dom (nad Ber­li­nom 3:2). Cr­ve­no – be­li su bi­li sjaj­ni do­ma­ći­ni, ali su na te­re­nu mo­ra­li da se po­klo­ne bo­lji­ma.

Ni na do­ma­ćoj sce­ni ni­je bi­lo ka­ko su že­le­li no­vo­sad­ski od­boj­ka­ši. Po­sle de­ve­tog ko­la li­ge Voj­vo­di­na je bi­la tek pe­ta, a usle­di­lo je i ve­li­ko spre­ma­nje za fi­nal­ni tur­nir Ku­pa. Ni­su cr­ve­no-be­lo oti­šli u Bu­dvu kao fa­vo­ri­ti, ali su se i te ka­ko na­da­li da mo­gu do tro­fe­ja. U po­lu­fi­na­lu su sa­vla­da­li Cr­ve­nu zve­zdu 3:1, a u fi­na­lu istim re­zul­ta­tom iz­gu­bi­li od Bu­dvan­ske ri­vi­je­re. Sjaj­no su po­če­li od­lu­ču­ju­ći meč, po­ve­li 1:0, da bi se za­tim u dru­gom se­tu po­vre­dio Ma­rić, što je ta­ko­đe uti­ca­lo na ras­plet utak­mi­ce. Ro­ljić je do kra­ja me­ča od­i­grao na me­stu ko­rek­to­ra, ali je do­ma­ćin bio si­gur­ni­ji i uspe­šni­ji. Sve to mo­ra­lo je br­zo da se sta­vi u ar­hi­vu, a je­di­no po­lje ko­jem su mo­gli da se okre­nu Vo­ši­ni pr­vo­tim­ci bi­lo je pr­ven­stvo. Ka­ko Ga­le­šev ni­je mo­gao da ra­ču­na ni na jed­nog od po­vre­đe­nih ko­rek­to­ra (Ma­ri­ća i Mla­de­no­vi­ća), der­bi sa Zve­zdom na toj po­zi­ci­ji igrao je Si­me­u­no­vić, ko­ji je bio i ju­nak utak­mi­ce. Sla­vi­la je Voj­vo­di­na 3:2. Do kra­ja li­ge bi­lo je još sva­ka­kvih re­zul­ta­ta, a u plej-of Voj­vo­di­na je ušla, po­sle mno­go go­di­na, sa skrom­ne pe­te po­zi­ci­je.

Me­đu­tim, koc­ki­ce su po­če­le da se sla­žu, zdrav­stve­ni bil­ten se po­pra­vljao, pa je u če­tvrt­fi­na­lu iz­ba­če­na Cr­ve­na zve­zda. Ras­po­lo­že­ni i mo­ti­vi­sa­ni, No­vo­sa­đa­ni su na­sta­vi­li sa do­brim igra­ma, te u po­lu­fi­na­lu u Bu­dvi us­pe­li da na­pra­ve je­dan brejk. Ima­li su ta­ko pri­li­ku po­sle 1:1, da na svom te­re­nu, za­da­ju za­vr­šni uda­rac. Pred pre­pu­nim tri­bi­na­ma u ma­loj sa­li SPC „Voj­vo­di­na“ po­ve­li su 2:1 i sve je mi­ri­sa­lo na sre­ćan kraj. No, Bu­dva­ni su uz­vra­ti­li brejk u če­tvr­toj utak­mi­ci, a on­da u maj­sto­ri­ci ni­su pro­pu­sti­li pri­li­ku da ove­re fi­na­le. Ta­ko je još jed­na ge­ne­ra­ci­ja osta­la ne­do­re­če­na, ni­je po­ka­za­la sve što je mo­gla. Bez do­volj­no mo­ti­va od­i­gra­la je Vo­ša za tre­će me­sto i u dva su­sre­ta iz­gu­bi­la od Par­ti­za­na.

Trajanje Vojvodine

Me­mo­ri­jal Du­ša­na To­ja­gi­ća

Uoči star­ta se­zo­ne u No­vom Sa­du je od­i­gran pr­vi in­ter­na­ci­o­nal­ni „Me­mo­ri­jal Du­ša­na To­ja­gi­ća“. Go­sti Voj­vo­di­ne bi­li su grč­ki AEK, bu­gar­ski Lev­ski i Cr­ve­na zve­zda. U dva da­na, 24. i 25. sep­tem­bra, vi­đe­na je le­pa od­boj­ka, do­stoj­na se­ća­nja na To­ja­gu. Tri­jum­fo­vao je Lev­ski, dok je Voj­vo­di­na osvo­ji­la tre­će me­sto. Za naj­bo­ljeg igra­ča pro­gla­šen je pr­vo­ti­mac Lev­skog Vla­di­mir Ni­ko­lov.

Evrop­ski šam­pi­o­ni

Na­ci­o­nal­na se­lek­ci­ja i u 2001. go­di­ni je do­mi­ni­ra­la na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Da zla­to na OI ni­je bi­lo slu­čaj­nost po­tvr­di­la je na Evrop­skom pr­ven­stvu u Ostra­vi, gde je po­sta­la šam­pion Sta­rog kon­ti­nen­ta. I po­no­vo je deo zlat­nog ti­ma (osim biv­ših igra­ča i tre­ne­ra) bio je­dan ak­tu­el­ni pr­vo­ti­mac Voj­vo­di­ne, ovo­ga pu­ta Go­ran Ma­rić.


Na­kon još jed­ne ne­u­spe­šne se­zo­ne bi­lo je oči­to da Voj­vo­di­nu tre­ba osve­ži­ti na svim po­lji­ma i kre­nu­ti u ko­nač­no vra­ća­nje iz­gu­blje­nih po­zi­ci­ja i tro­fe­ja. Iako ni se­zo­na 2002/03. ni­je do­ne­la že­lje­ne pe­ha­re, is­po­sta­vi­lo se da je to bio i te ka­ko do­bar za­let za na­red­ne go­di­ne. Bi­lo je to vre­me uče­nja, sku­plja­na is­ku­stva, oslu­ški­va­nja igrač­kog tr­ži­šta i mo­guć­no­sti naj­ve­ćih kon­ku­re­na­ta.

Novi generalni direktor mla­di Go­ran Ća­to, u pred­sto­je­ćem pe­ri­o­du je od­boj­ka­ško is­ku­stvo i eko­no­mi­ju ve­o­ma uspe­šno spo­jio na no­voj funk­ci­ji pu­noj od­go­vor­no­sti, oba­ve­za i iza­zo­va. Na me­stu še­fa struč­nog šta­ba Slo­bo­da­na Ga­le­še­va za­me­nio Ra­do­van Da­bić. Nje­gov pr­vi po­moć­nik po­stao je ta­ko­đe du­go­go­di­šnji igrač i do ta­da tre­ner mla­đih se­lek­ci­ja Ni­ko­la Sa­la­tić.

Svi­ma je bi­lo ja­sno da tre­ba za­su­ka­ti ru­ka­ve i ra­di­ti da bi se ostvario prvi cilj – trajanje. Pr­vi su pri­o­nu­li na po­sao sport­ski di­rek­tor Ma­rić i ge­ne­ral­ni Ća­to, ko­ju su uz po­dr­šku Upra­ve do­ve­li od­lič­ne igra­če: Mar­ka Zla­ti­ća, Bo­ja­na Ja­ni­ća, Ni­ko­lu Ro­ga­no­vi­ća i po­vrat­ni­ka Stra­hi­nju Ko­zi­ća.

Ka­ko je Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra od­u­sta­la od evrop­ske sce­ne, to je zna­či­lo da Voj­vo­di­na No­vo­lin uska­če u pre­sti­žni Top tims kup. Na dru­gom „Me­mo­ri­ja­lu Du­ša­na To­ja­gi­ća“ Voj­vo­di­na je tri­jum­fo­va­la i na lep na­čin otvo­ri­la no­vu se­zo­nu.

Usle­dio je po­raz na star­tu Pr­ven­stva, a on­da i is­pit zre­lo­sti u Dan­skoj na kva­li­fi­ka­ci­o­nom tur­ni­ru za Top tims. Voj­vo­di­na je de­fi­ni­tiv­no sa­mu se­be ne­pri­jat­no iz­ne­na­di­la, jer u jed­noj pro­seč­noj kon­ku­ren­ci­ji ni­je us­pe­la da iz­bo­ri pla­sman u da­lji tok tak­mi­če­nja. Sa dva po­ra­za od eston­skog Par­nua i ru­mun­ske Tul­čee, a sa jed­nom po­be­dom nad do­ma­ćim Al­bor­gom, No­vo­sa­đa­ni su za­u­ze­li tek tre­će me­sto. Okre­nu­li su se, na­kon to­ga, do­ma­ćoj sce­ni, oče­ki­va­no la­ko pre­sko­či­li po­lu­fi­nal­ni tur­nir Ku­pa, a on­da na za­vr­šnom tur­ni­ru u Bu­dvi is­pu­sti­li pri­li­ku da igra­ju fi­na­le sa do­ma­ći­nom. U ma­ra­ton­skom i is­cr­plju­ju­ćem po­lu­fi­na­lu Vo­ša je iz­gu­bi­la od Bu­duć­no­sti 2:3, ne­is­ku­stvo je oči­gled­no pot­kre­sa­lo kri­la, ali su igra­či bi­li sve­sni da mo­gu i mo­ra­ju mno­go bo­lje. Do­ma­ća li­ga do­ne­la je još mno­go ša­re­nih re­zul­ta­ta, uspo­na i pa­do­va, kao i no­vi po­raz od Bu­duć­no­sti, ko­ji je u tom mo­men­tu do­neo zna­čaj­nu ro­ka­du.

Ta­ko je Voj­vo­di­na ta­da ume­sto na pr­vom, osva­nu­la na če­tvr­tom me­stu na ta­be­li. Tre­ne­ra Da­bi­ća bri­nu­lo je to što se gre­ške po­na­vlja­ju, a lo­še sta­nje kul­mu­ni­ra­lo je ube­dlji­vim po­ra­zom u Sme­de­re­vu, ka­kav no­vo­sad­ski ko­lek­tiv dav­no ni­je do­ži­veo. Ago­ni­ja se na­sta­vi­la po­ra­zi­ma od Zve­zde i Mla­dog rad­ni­ka. Jed­no­stav­no, bi­lo je ja­sno da je Voj­vo­di­na iz­gu­bi­la kom­pas, ali je to vi­še bi­la stvar psi­ho­lo­gi­je ne­go kva­li­te­ta. U me­đu­vre­me­nu Ja­nić, ko­ji je bio po­vre­đen, vra­tio se na te­ren, a uz do­bar rad no­vo­sad­ski pr­vo­tim­ci vra­ti­li su i mir u svo­je re­do­ve.

U plej-ofu su star­to­va­li sa še­ste po­zi­ci­je, a u če­tvrt­fi­na­lu su, la­ko, u dve utak­mi­ce sa­vla­da­li Po­ža­re­vlja­ne.Bi­la je to ne sa­mo bit­ka za po­lu­fi­na­le, ne­go i za Evro­pu na­red­ne se­zo­ne, pa se u Voj­vo­di­ni na­kon to­ga ose­ća­lo ve­li­ko olak­ša­nje. To je po­tvr­đe­no i sjaj­nim igra­ma u po­lu­fi­na­lu pro­tiv Cr­ve­ne zve­zde. Po­če­li su No­vo­sa­đa­ni sa dva brej­ka u Be­o­gra­du, ima­li ve­li­ku pri­li­ku da u No­vom Sa­du ove­re pla­sman u fi­na­le, ali de­fi­ni­tiv­no ni­su ume­li da se no­se sa pri­ti­skom. Zve­zda je dva pu­ta sla­vi­la i iz­bo­ri­la se za maj­sto­ri­cu na svom te­re­nu, a on­da i za­da­la za­vr­šni uda­rac Voj­vo­di­ni.

Na kra­ju se­zo­ne, No­vo­sa­đa­ni su opet bi­li če­tvr­ti. Sačuvati visoku organizaciju, dobre uslove za rad, angažovati stručnjake i biti, pored svega, ipak visoko na tabeli, svakako jeste – trajanje

Podelite na društvenim mrežama
Share This