NATO prekinuo prvenstvo

NATO prekinuo prvenstvo

Se­zo­na 1998/99. bi­la je po mno­go če­mu spe­ci­fič­na, po­seb­no u dru­gom de­lu. Po­čet­kom ’99. go­di­ne stu­pi­la su na sna­gu no­va pra­vi­la, pre­ma ko­ji­ma je za­vr­še­tak sva­ke ak­ci­je re­zul­ti­rao  po­e­nom, pa je svim eki­pa­ma tre­ba­lo do­sta...
Šampionski niz se nastavlja

Šampionski niz se nastavlja

Ume­sto da u go­di­ni ju­bi­le­ja sa­ču­va­ju sjaj­nu eki­pu i istin­ske sport­ske he­ro­je po­ša­lju u još jed­nu zna­čaj­nu evrop­sku bit­ku, klup­ski pre­ga­o­ci na­šli su se na ve­li­kim mu­ka­ma. U sezoni 1996/97. oti­šli su Ba­tez, Đor­đe Đu­rić, Ća­to i Ko­zić,...
Evropski uspeh za istoriju

Evropski uspeh za istoriju

Se­zo­nu 1995/96. de­fi­ni­tiv­no je obe­le­žio po­vra­tak na me­đu­na­rod­nu sce­nu. I to ka­kav – bri­ljan­tan. Uspeh za istoriju. Voj­vo­di­na NIS RNS osvo­ji­la je tre­će me­sto u Ku­pu evrop­skih šam­pi­o­na, na faj­nal-fo­ru u Bo­lo­nji, a 2. i 3. mart 1996....
Dominacija

Dominacija

Na­kon osva­ja­nja ti­tu­le u apri­lu 1992. go­di­ne usledila je prava dominacija Vojvodine na domaćoj sceni. Pr­vi tim je pre­tr­peo zna­čaj­ne pro­me­ne. U ino­stran­stvo su oti­šli Vla­di­mir Gr­bić, Ko­vač, La­gum­dži­ja i Sa­la­tić, Ko­zić se pre­se­lio u...
Izazovi na početku devedesetih, pa nova titula

Izazovi na početku devedesetih, pa nova titula

No­vi iza­zo­vi i is­pi­ti če­ka­li su Voj­vo­di­nu u se­zo­ni 1990/91. Pr­vi tim ostao je bez sed­mo­ri­ce igra­ča, iz­me­đu osta­log i bez adu­ta ka­kvi su bi­li Iva­no­vić, Da­bić i Ko­šu­tić. Kom­plet­na struk­tu­ra ima­la je pred so­bom ve­li­ki za­da­tak, a, ono...