Trajanje kao najteži zadatak

Trajanje kao najteži zadatak

NA­TO agre­si­ja osta­vi­la je vid­ne po­sle­di­ce na eko­nom­ski raz­voj ze­mlje, sa­mim tim i na sport, a di­rekt­no i na fi­nan­si­ra­nje Od­boj­ka­škog klu­ba Voj­vo­di­na, zbog sla­blje­nja NIS-a. Ru­ko­vod­stvo je ve­o­ma mu­dro je shva­ta­lo iz­re­ku “da se do...